Förutom sjukgymnastutbildning kompletterad med ergonomutbildning har jag även en Fil. Kand. examen inom beteendevetenskap. Jag har tidigare arbetat bl. a. inom psykiatrin som sjukgymnast. Där intresserade jag mig särskilt för sambandet mellan kroppen och själen, ett område inom vilket jag även vidareutbildat mig. Denna breda utbildning och erfarenhet gör att mitt arbetsfält är omfattande, alltifrån ergonomi till behandling av stressrelaterade problem. Min strävan är alltid en helhetssyn på människan.Under ett antal år har jag arbetat som ergonom och sjukgymnast inom olika Företagshälsovårdsenheter. Sedan 1998 bedriver jag  egen verksamhet som ergonom och sjukgymnast, men är ej ansluten till det allmänna sjukförsäkringssystemet.